Resource id #16 Obchodné info,Obchodné podmienky,BOKOVKA

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť GUGU s.r.o. so sídlom Jašíkova 16, 82103 Bratislava, IČO 44 467 451, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka 55131/B, týmto vydáva podľa ustanovení 513/1991 Zb., obchodného zákonníka  tieto Všeobecné obchodné podmienky pre internetový pracovný server www.bokovka.sk, ktorého je spoločnosť prevádzkovateľom.
1.2 Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Prevádzkovateľom servera a tretími osobami, ktorým Prevádzkovateľ  poskytuje svoje služby. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných vzťahov a zmlúv uzatvorených medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom ktoré sa týkajú spracovania dát v oblasti ľudských zdrojov, obchodnej činnosti a poskytovania reklamy a v aktuálnom znení sú zverejnené na serveri.
1.3. Služby servera www.bokovka.sk sú určené pre právnické a fyzické osoby, pre podnikateľské aj nepodnikateľské subjekty. Služby servera sú a môžu byť dostupné k používaniu osobám mimo územia Slovenskej republiky, všetky vzniknuté prípadné spory v súvislosti s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami musia byť riešené podľa planého právneho poriadku Slovenskej republiky.  
 
2. Všeobecné výrazy
 
2.1. Služby –  sú služby poskytované Prevádzkovateľom na webových stránkach www.bokovka.sk , ktorých rozsah a/alebo špecifikácia závisí od aktuálnej ponuky
2.2. Bokovkár – uchádzač o prácu
2.3. Zamestnávateľ – poskytovateľ práce
2.4. Užívateľ - každá osoba zaregistrovaná na pracovnom serveri www.bokovka.sk , ktorá používa jeho služby dostupné na internete.
2.5. Bokovka – dopyt po práci, resp. službe od Bokovkára
2.6. Inzerát – ponuka práce, resp. služby od Zamestnávateľa
2.7. Prevádzkovateľ – GUGU s.r.o. so sídlom Jašíkova 16, 82103 Bratislava, IČO 44 467 451, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka 55131/B
2.8. Server – www.bokovka.sk
2.8. Životopis – je zhrnutie údajov o Bokovkárovi, ktoré vyplnil na Webových stránkach
2.9. Konto užívateľa –  predstavuje možnosť klienta využívať Služby poskytované prevádzkovateľom, vzniká na základe registrácie Užívateľa na Webových stránkach prostredníctvom vyplnenia registračného formulára.
2.10. Agent –  zasielanie bokoviek na email Bokovkára zadaný pri registrácii 
2.11. Reklamný priestor– grafický alebo textový komunikačný prostriedok poskytovaný na serveri www.bokovka.skslúžiaci na propagáciu právnických či fyzických osôb a/alebo ich služieb.
2.12. Obchodný zákonník – je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
2.13. Občiansky zákonník –  je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2.14. Zákon o ochrane osobných údajov – je zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
2.15. Autorský zákon – je zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení.
 
3. Právne vzťahy 
 
3.1 Všetky uvedené vzťahy, ktoré nie sú ošetrené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo inak písomne dohodnuté v zmluve o dielo medzi Prevádzkovateľom a tretou osobou, sa musia riadiť príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb., občianskeho zákonníka, č. 40/1964 Zb.,  autorský zákona č. 618/2003 Z.z.. zákona o ochrane osobných údajov  č. 428/2002 Z.za ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi
3.2 Zmluvné vzťahy dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a tretími stranami majú prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami. 
 
4. Služby pre uchádzačov o prácu – bokovkárov
 
Medzi základné služby poskytované serverom pre zamestnávateľov patria nasledovné:
4.1. Prehľad inzercie pracovných pozícií, teda bokoviek z celého územia Slovenskej a Českej republiky vo forme databázy pracovných pozícií s možnosťou ich filtrácie podľa nasledovných kritérií:
- kľúčové slovo
- štát, kraj, okres
- odbor, resp. pracovná pozícia
- vzdelanie
- druh pracovného pomeru
- vhodné pre
4.2. Registrovanie sa.
Registrácia umožňuje využívanie hlavných funkcií ako sú:
- vytvorenie životopisu
- vytvorenie profilu
- pridávanie nových bokoviek
- pridávanie nových agentov
4.3. Vytvorenie a úprava profilu.
Profil umožňuje zverejnenie základných profesených a osobných informácií aby uchádzač mohol byť kontaktovaný potenciálnym zamestávateľom:
- tituly
- meno a priezvisko
- vek 
- kontaktne info
- vzdelanie
- odbor
4.4. Vytvorenie a úprava životopisu.
Životopis vo formulárovej podobe obsahuje priebeh vzdelania, kariéry a osobného rastu a je k nahliadnutiu pre registrovaných zamestávateľov a obsahuje nasledujúce oblasti:
-  osobné a kontaktné informácie
- dosiahnuté vzdelanie
- priebeh zamestania
- jazykové, technické a iné znalosti.
4.5. Pridanie a úprava agenta / agentov
Agent umožňuje automatizované vyhľadávanie bokoviek na základe nasledujúcich povinných kritérií:
- pracovná pozícia
- miesto pracoviska
4.6. Pridávanie bokoviek.
Pridanie bokovky umožňuje vkladanie inzerátov o prácu s nasledujúcimi povinnými kritériami:
- pracovná pozícia
- región
- názov inzerátu
- niečo o uchádzačovi
4.7. Články, novinky a informácie z oblasti pracovného trhu.
Server uverejňuje a preposiela novinky a informácie z oblasti práce a pracovných trhov.
4.8. Služby poskytované Prevádzkovateľom na serveri sú pre všetkých bokovkárov a registrovaných bokovkárov bezplatné.
 
5. Služby pre zamestnávateľov
 
Medzi základné služby poskytované serverom pre zamestnávateľov patria nasledovné:
5.1 Prehľad inzercia pracovných pozícií, teda inzerátov z celého územia Slovenskej a Českej republiky vo forme databázy pracovných pozícií s možnosťou ich filtrácie podľa nasledovných kritérií:
- kľúčové slovo
- štát, kraj, okres
- odbor, resp. pracovná pozícia
- vzdelanie
- druh pracovného pomeru
- vhodné pre
5.2. Registrovanie sa.
Registrácia umožňuje využívanie hlavných funkcií ako sú:
- vytvorenie profilu
- pridávanie nových pracovných ponúk
- pridávanie nových agentov
5.3. Vytvorenie a úprava profilu.
Profil umožňuje zverejnenie nasledujúcich základných informácií o spoločnosti:
- názov a charakteristika spoločnosti
- kontaktne informácie o spoločnosti a jej kontaktných osobách
5.4. Pridávanie inzerátov.
Pridanie inzerátu umožňuje vkladanie ponuky práce pre bokovkárov s nasledujúcimi povinnými kritériami:
- pracovná pozícia
- región
- názov a nálň pracovnej pozície.
5.5. Články, novinky a informácie z oblasti pracovného trhu.
Server uverejňuje a preposiela informácie s oblasti práce a pracovného trhu.
5.7. Hore uvedené služby poskytované Prevádzkovateľom na serveri sú pre všetkých zamestnávateľov a registrovaných zamestnávateľov bezplatné.
5.6. Poskytovanie reklamného priestoru.
Server ponúka možnosť zverejnenia reklamy.
 
6. Pravdivosť a nakladanie s informáciami
 
6.1 Užívateľ sa zaväzuje na serveri zverejňovať výlučne pravdivé informácie, ktoré nespôsobia ujmu Prevádzkovateľovi a ani tretím osobám
6.2 Užívateľ sa zaväzuje na serveri zverejňovať jasné, zreteľné a jednoznačné informácie, ktoré nevyvolajú klamnú predstavu o subjekte alebo inzerovanej práci.
6.3 Za  pravdivosť zverejnených informácií je výlučne zodpovedný zadávateľ týchto informácii na server, čiže užívateľ. Užívateľ týmto výslovne súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ uchovával tieto informácie  a aby jednoznačne slúžili k identifikácii konkrétneho užívateľa. 
6.4 Užívateľ týmto udeľuje svoj súhlas k použitiu informácii získaných v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre prípadné riešenie problémov a sporov s užívateľom, ktoré vznikli v dôsledku uvedenia nepravdivých informácii.
6.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie nasledujúcich informácii:
6.5.1 informácie, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, so Všeobecnými obchodnými podmienkami
a mravnými zásadami
6.5.2 informácie so sexuálnym podtextom
6.5.3 informácie v ktorých užívateľ požaduje platby vopred alebo manipulačné poplatky
.
7. Nakladanie so životopismi
 
7.1. užívateľ je povinný vykonať opatrenia proti úniku osobných údajov z databázy životopisov a chrániť ich pred stratou alebo zneužitím a je s nimi oprávnený nakladať len za účelom sprostredkovania alebo získania zamestnania.
7.2. Užívateľ nie je oprávnený poskytnúť životopis tretím osobám bez súhlasu Prevádzkovateľa alebo osoby, o ktorej daný životopis je. V prípade záujmu o ďalšie šírenie životopisu je užívateľ povinný získať súhlas od majiteľa životopisu v súlade zo zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.
7.6. V prípade, že užívateľ poruší ustanovenia v tomto odstavci a v dôsledku toho vznikne Prevádzkovateľovi škoda, túto škodu je Užívateľ povinný Prevádzkovateľovi uhradiť.
 
8. Objednávky, zmluvy a platobné podmienky
 
8.1. Objednávky a zmluvy sa uzatvárajú na dobu určitú na služby zadefinované v bode 4. Všeobecných obchodných podmienok
8.2. Zmluvou sa rozumie služba objednaná Užívateľom od Prevádzkovateľa na základe Objednávky.
8.3. Ak Užívateľ zruší už zverejnenú Pracovnú ponuku, Prevádzkovateľ je oprávnený takúto Pracovnú ponuku už ďalej nezverejňovať
8.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo objednávku odmietnuť ak:
8.5.1. bola podaná od užívateľa, ktorý si v minulosti nesplnil svoje povinnosti a záväzky vyplávajúce z už uzavretých zmlúv alebo Všeobecných obchodných podmienok.
8.5. by bola realizácia v rozpore so Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
8.5.3. by bolo v rozpore s dobrými mravmi a jej realizácia by mohla spôsobiť poškodenie dobrého mena Prevádzkovateľa
8.6. Zmluva o poskytnutí služieb sa uzatvára: 
8.6.1. na základe doručenej písomnej objednávky Prevádzkovateľovi
8.6.2. na základe návrhu a prijatia návrhu.
8.7. Užívateľ zaslaním objednávky alebo uzavretím zmluvy s Prevádzkovateľom výslovne súhlasí s:
8.7.1. rešpektovaním obsahu Všeobecných obchodných podmienok.
8.7.2. rešpektovaním zmluvne dohodnutých termínov.
8.7.3. rešpektovaním technických podmienok Prevádzkovateľa a siete Internet.
8.8. Cenu za Služby špecifikované v odstavcoch 4 a 5 Všeobecných obchodných podmienok je Užívateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený vo faktúre riadne a včas. Doba splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia.
8.9. V prípade omeškania s úhradou faktúry, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Užívateľovu úrok z omeškania až do výšky 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, prípadne zastaviť poskytovanie služieb konkrétnemu Užívateľovi.
8.10.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmieniť poskytovanie služieb uhradením zálohy podľa vystavenej a uhradenej zálohovej faktúry.
8.11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy ak:
8.11.1. Užívateľ koná v rozpore s právnymi predpismi a dobrými mravmi.
8.11.2. Užívateľ je v omeškaní s úhradou vystavených faktúr
8.11.3. Užívateľ poškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa.
8.11.4. Užívateľ nedodržuje ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok.
8.12. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:
8.12.1. v prípade, ak Prevádzkovateľ nezačne poskytovať zmluvnú službu uzavretú podľa odstavcov 4 a 5 Všeobecných obchodných podmienok najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa obdržania platby za faktúru.
8.12.2. v prípade ak dôjde k prerušeniu poskytovaných služieb zo strany Prevádzkovateľa po dobu 10 pracovných dní.
8.13. Zmluvný vzťah zaniká ak:
8.13.1. uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá.
8.13.2. odstúpením od zmluvy na základe podmienok v tomto odstavci.
8.13.3. dohodou medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom. 
 
9. Autorské práva a ochrana osobných údajov
 
9.1. Užívateľ sa zaväzuje, že všetky dokumenty stiahnuté zo Servera budú použité len na informatívne účely, nebudú kopírované a ani inak verejne vystavené ani upravované.
9.2. Užívateľ je povinný pri všetkých zverejnených dielach obstarať licencie pre používanie sloganov, reklám, v iných verejných informácií.
9.3. Prevádzkovateľ dáva právo Užívateľovi ďalej šíriť dokumenty a informácie zo Serveru len ak:
9.3.1. dostal Užívateľ výslovný súhlas od Prevádzkovateľa
9.3.2. sa užívateľ nedostal do konfliktu so Všeobecnými obchodnými podmienkami
9.3.4. pri použití dokumentov bude vždy uvedený ich zdroj a dátum ich získania.
9.4. Užívateľ nie je oprávnený šíriť, kopírovať alebo inak spracovávať informácie a osobné údaje uverejnené na Serveri bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa. Taktiež sú Užívateľovi zakázané technické alebo obsahové zásahy do stránok Servera.
9.5. Prevádzkovateľ  vyhlasuje že bude chrániť osobné údaje Užívateľov súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.
9.6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že nebude poskytovať alebo predávať osobné údaje Užívateľa tretím osobám bez jeho výslovného súhlasu.
9.7. Užívateľ dáva Prevádzkovateľovi nasledujúci súhlas so spracovaním osobných údajov:
V súlade so zákonom č 428/2002 Z.z. v týmto výslovne prehlasujem, že súhlasím so spracovaním, použitím a uchovaním všetkých mojich osobných a citlivých údajov na stránkach www.bokovka.sk za účelom sprostredkovania práce a služieb. Ide najmä o súhlas s poskytnutím mena a priezviska, fotografických údajov, názvu spoločnosti, charakteristiky, IČO a DIČ , ďalej podrobné informácie týkajúce sa kontaktných údajov vrátane získaného vzdelania, súčasného stavu na trhu práce a získané doterajšej praxe, vedomostí a zručností, predstáv a požiadaviek Vami hľadanej alebo poskytovanej práce a ďalších súvisiacich nepovinných položiek.
Prevádzkovateľ je oprávnený za účelom overenia správnosti poskytnutých údajov užívateľa kontaktovať.
Tento súhlas udeľujem spoločnosti GUGU s.r.o. so sídlom Jašíkova 16, 82103 Bratislava, IČO 44 467 451, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka 55131/B.
Súhlasím s využívaním môjho elektronického kontaktu za účelom zasielania obchodných oznámení, a to ako obchodných oznámení služieb portálu www.bokovka.sk, tak obchodných oznámení týkajúcich sa služieb tretích osôb.
Tento súhlas je udelený dobrovoľne a kedykoľvek môže byt bezplatne odvolaný na adresu Prevádzkovateľa.
 
10. Reklamácie
 
10.1. Užívateľ má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na strane Prevádzkovateľa.
10.2. Chybou sa rozumie nefunkčnosť poskytovaných Služieb, uvedených v uzavretej Zmluve medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom v súlade s odstavcami 4 a 5 Všeobecných obchodných podmienok a to po dobu dlhšiu než 24 po sebe nasledujúcich hodín.
10.3. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa nahlásenia.
10.4. Reklamáciu je Užívateľ oprávnený uskutočniť elektronicky formou e-mailu na adresu Prevádzkovateľa: support@bokovka.sk.
10.5. Do reklamačného procesu nespadajú údržbové okná a výpadky technického charakteru na strane Prevádzkovateľa a tretích strán (poskytovateľ dátových služieb, webhostig, výpadok dodávky elektrickej energie, prírodné katastrofy a pod.).
 
11. Spory
 
11.1. Užívateľ a Prevádzkovateľ  dávajú svoj súhlas na to, že prípadné spory sa budú najskôr riešiť mimosúdnou cestou.
11..2. Ak Užívateľ a Prevádzkovateľ nenájdu spoločné riešenie svojho sporu, môžu sa obrátiť s návrhom riešenia na príslušný súd v Slovenskej republike.
11.3. Ak nastane medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom medzinárodný zmluvný vzťah, zmluvné strany sa týmto dohodli, že všetky prípadné spory sa budú riešiť v rámci platných právnych predpisov Slovenskej republiky a príslušnými súdmi Slovenskej republiky
11.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za spory vzniknuté medzi Užívateľmi Servera vyplývajúcich s ich vzájomných zmluvných záväzkov.
 
12. Záverečné ustanovenia
12.1. Všeobecné obchodné podmienky môžu byť Prevádzkovateľom priebežne doplňované a aktualizované a sú pre Užívateľa platné vždy v aktuálnom znení ku dňu objednania služby.
12.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie autorských práv Užívateľom.
12.3. Prevádzkovateľ má právo pri porušení niektorého z ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok Užívateľom okamžite prerušiť poskytovanie služby.
12.4. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb Prevádzkovateľa a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike ako je Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a medzinárodných zmlúv, resp. dohôd a zvyklostí.
12.5. Všetky vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
 
 

 

 

Chcete u nás reklamu ?

Pracovný portál BOKOVKA poskytuje široký prietor pre uverejnenie Vašej reklamy. Využite všetky dostupné možnosťi pre umiestnenie baneru a získate výhodnú formu zviditeľnenia...
Chcete u nás reklamu ?

Chcete u nás reklamu?

Čo o nás povedali v médiách

Prečítajte si čo sa píše o bokovke, o bokovkách, o bokovkároch a o témach súvisiacich s prácou.Tu sa dozviete všetko podstatné čo sa kedy, kde o nás povedalo či napísalo :)

Čo o nás povedali v médiách

Prečo sa staťbokovkárom ?

V dnešnej dobe to na slovenskom trhu práce nie je vôbec jednoduché. Kto má robotu je šťastný, no ani to ešte nemusí byť zárukou spokojnosti, hlavne tej finančnej...

Prečo sa staťbokovkárom ?

FAQ (časté otázky)

Prečo sa zaregistrovať? Je registrácia spoplatnená? Ako mám hladať bokovku? Na tieto, ale aj iné otázky Vám radi odpovieme v nasledujúcej časti FAQ - Časté otázky...

FAQ (časté otázky)